Aeroplane in the sky, sunset

Integritets­policy

TF Bank AB (TF Bank) är s.k. “personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter, vilket betyder att TF Bank bestämmer syftet med och behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter inom TF Bank är reglerat i Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).

TF Bank har åtagit sig att respektera din integritet. Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig ytterligare information om hur vi skyddar och säkerställer behandlingen av dina personuppgifter och rättigheter. Integritetspolicyn är ett tillägg till TF Banks avtalsvillkor. TF Bank kan komma att uppdatera denna integritetspolicy, den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.tfbank.se.

Med personuppgifter menar TF Bank “varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”en registrerad”) jfr. Dataskyddsförordningen artikel 4 (1). TF Bank behandlar personuppgifter i första hand för att säkerställa din identitet, såsom personnummer, adress, medborgarskap, e-postadress, telefonnummer, kopia av id-handling (pass, körkort, nationellt ID-kort), kopia av elektronisk signatur eller BankID etc.

TF Bank behandlar personuppgifter om finansiell information avseende affärsförhållandets syfte och art.

TF Bank behandlar personuppgifter som tillhandahålls under kundrelationen såsom avtalsförändringar, betalningar, transaktioner, transaktionshistorik etc.

TF Bank behandlar även personuppgifter från registrerade som har ansökt om någon av TF Banks finansiella produkter eller tjänster, men som inte ingått en affärsrelation med TF Bank.

TF Bank behandlar personuppgifter för följande syften:

 

 • för marknadsföringsändamål av våra produkter och tjänster
 • när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal
 • när behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, såsom förhindrande av bedrägeri, pengatvätt eller terroristfinansiering, finansiell rapportering och skatterapportering.
 • för interna ändamål, såsom marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, riskhantering och statistik, i syfte att förbättra TF Banks produkter, tjänster och kommunikation gentemot våra kunder.
 • för att beräkna kapitalkrav för kreditrisk.

TF Bank samlar in personuppgifter från följande:

 

 • Uppgifter som du själv tillhandahåller till TF Bank i samband med att du som blivande eller befintlig kund fyller i ansökningar online, via post eller per telefon till vår kundtjänst.
 • Om du ansöker om ett lån hos TF Bank genom en låneförmedlare samlar vi in de uppgifter som du lämnat till dem och som förmedlaren delar med sig av till oss.
 • Från andra bolag inom TF Bank-koncernen eller från våra samarbetspartners inom e-handel, där du har tillhandahållit dina personuppgifter.
 • Från kreditupplysningsföretag, tex UC
 • Från informationstjänsteleverantörer, när vi kompletterar dina uppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, tex SPAR.
 • För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser att säkerställa tillräcklig kundkännedom och motverka penningtvätt hämtar vi data från informationstjänsteleverantörer om vilka personer som anses vara s.k. PEP samt genomför kontroller mot sanktionslistor.

TF Bank har väletablerade och högkvalitativa riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet. TF Bank använder säkerhetsåtgärder såsom SSL, säkerhetskopiering, brandväggar etc.

TF Bank kräver dessutom att personer som behandlar personuppgifter åtar sig sekretess genom skriftliga avtal och strikta informationssäkerhetsåtgärder.

Det är TF Banks skyldighet att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella. TF Bank behåller dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i detta uttalande om inte längre lagring krävs eller tillåts enligt lag.

Dina personuppgifter skyddas av banksekretess, vilket innebär att TF Bank inte får lämna ut personuppgifter till obehöriga personer. När det är tillåtet med avseende på banksekretessen delar TF Bank vissa personuppgifter med andra mottagare.

Personuppgifter kan överföras inom TF Bank-koncernen eller till tredje part som är bemyndigade som våra personuppgiftsbiträden att på uppdrag av oss behandla personuppgifter för angivna ändamål, för att tex genomföra behandling av kunders ansökningar och för att leverera våra produkter och tjänster.

Följande företag behandlar personuppgifter på uppdrag av TF Bank:

 • Andra bolag inom TF Bank-koncernen
 • Behöriga partners inom marknadsföring
 • Betalningsmottagare och betalningsleverantörer
 • Försäkringsbolag
 • Informationstjänsteleverantörer
 • Informationssystemleverantörer

 

TF Bank överför också personuppgifter till tredje part som är oberoende personuppgiftsansvariga, såsom inkassobyråer, försäkringsgivare, låneförmedlare och andra banker. TF Bank överför också personuppgifter till myndigheter enligt lag, tex för finansiell rapportering eller för att motverka penningtvätt.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter för marknadsföring.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag, och om vissa krav är uppfyllda rätt att korrigera eller radera dina personuppgifter. Radering av uppgifter gäller dock inte om vi t.ex. är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter du tillhandahållit till oss, i ett allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. Du har rätt att lämna in ett klagomål som är kopplat till personuppgiftsbehandling direkt till TF Bank, se kontaktuppgifter i avsnitt 8. Om du inte är nöjd med det svaret du mottar från TF Bank har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

Relevant tillsynsmyndighet för TF Bank är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktuppgifter till Integritetsskydds­myndigheten (IMY):

www.imy.se

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Om du vill utöva dina rättigheter beskrivna i avsnitt 7. eller om du har frågor angående denna integritetspolicy eller om vår databehandling kan du kontakta oss enligt nedan:

 

TF Bank AB (publ)
Att: Dataskyddsombud (DPO)
Box 947
501 10 Borås

 
Tel: 033-722 35 00
dpo@tfbank.se